ASSALAMO ALAIKUM…..
Jum’ah ka bayan aur Fazeelaten :
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦
Qur’an :
62 Surah Jum’ah, Aayat 9, 10 :
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺇِﺫَﺍ ﻧُﻮﺩِﻱَ ﻟِﻠﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻣِﻦْ
ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻓَﺎﺳْﻌَﻮْﺍ ﺇِﻟَﻰٰ ﺫِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺫَﺭُﻭﺍ
ﺍﻟْﺒَﻴْﻊَ ۚ ﺫَٰﻟِﻜُﻢْ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻜُﻢْ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ
ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻗُﻀِﻴَﺖِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻓَﺎﻧْﺘَﺸِﺮُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ
ﻭَﺍﺑْﺘَﻐُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﺫْﻛُﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ
ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ
Aye eimaan walo Jab Jum’ah ke din
azaan di jaaye to foran ALLAH ke zikr
(Khutba aur Namaaz) ki taraf tezi se
chal pado aur kharid wa farokht
(kaarobar) chhod do, ye tumhare haq
me behtar hai agar tum ilm rakhte
ho.
Phir jab namaaz ada ho chuke to
zameen me muntshar ho (fail) jaao
aur ALLAH ka fazl (rizq) talaash karne
lago aur ALLAH ko kasrat se yaad kiya
karo taake tum falah (kaamyabi) paao.
Hadeese Nabawi :
(1) Juma’a ka din sab dino ka sardar
hai,
Aur ALLAH ta’ala ke nazdeek sab se
bada hai,
Yaha tak ke Eid-ul-Azha aur Eid-ul-
Fitr se bhi.
Is me 5 khaslaten hain :
1. ALLAH ta’ala ne isi me Hazrate
Aadam alaihis salaam ko paida kiya.
2. Isi roz unhe zameen par utara.
3. Isi roz unhe wafat di.
4. Is me ek ghadi aisi hai ki banda
jab sawal kare to use mil jaaye siwa e
haram ke.
5. Isi din Qayamat qaaim hogi.
(Sunan Ibne Maajah, Jild –2, Safa 8,
Hadees –1084)
(2) Aye musalmano ke giroh,
Beshak ye Jum’ah wo din hai jis ko
ALLAH ne Eid banaya hai.
(Mishkat, Hadees –123,
Ibn Maajah)
(3) Jo shakhs Jum’ah ke din nahaaye
aur jis qadar (har tarah ki) paaki
haasil ho sake kare (ya’ni naakhoon
kaatna, Bagal ke aur zere naaf ke baal
door karna wagairah) , phir tail ya
apne ghar se khusbu lagaaye aur
(Jum’ah ke liye) masjid ko jaaye,
(waha) do aadmiyon ke beech raasta
na banaaye (balki jahan jagah mile
baith jaaye), phir apne muqaddar ki
namaz padhe, phir dauraan e khutba
khaamosh rahe to uske pichhle
Jum’ah se lekar is Jum’ah tak ke
gunah muaaf kar diye jaate hain.
(Bukhari, Al-Jum’ah, Hadees– 883-910)
(4) Jum’ah ki namaaz Jum’ah se
Jum’ah tak ke liye Kaffara hai, Shart
hai ki Gunahe kabeera se bacha
jaaye.
(Muslim shareef)
(5) Jum’ah me ek aisi ghadi hai ke
agar koi musalman use paakar ALLAH
ta’ala se kuchh maange to ALLAH
ta’ala use zaroor ata karega aur wo
ghadi mukhtasar hai.
(Sahih Muslim, Jild –1, Safa –281)
(6) Jum’ah ke din jis saa’at ki
khwahish ki jaaati hai use Asr ke
baad se Guroobe aaftab tak talash
karo.
(Tirmizi, Jild –2, Safa –30, Hadees –
489)
(7) Jum’ah ke din ‘Surah Kahaf’
padhne wale ke pair se aasmaan tak
Noor chamakta rahega aur dono
Jum’ah ke darmiyan me jo gunaah ho
chuke wo muaf honge.
(Nisaai, Ibne Maajah)
(8) Jo Jum’ah ki shab (Jumeraat aur
Jum’ah ke darmiyan ki raat) ya din
me 100 baar Durood padhe, Uski 100
haajate puri hongi, 70 aakhirat me
aur 30 Dunyawi.
(Musnad Abu Dawood)
(9) Jum’ah ke din tum mujh par
kasrat se Durood bhejo, Kyun ki
tumhara durood mujh par paish kiya
jaata hai.
Aur ALLAH ne zameen par haraam kar
diya hai ke wo Ambiya ke jismo ko
khaaye, so ALLAH ke Nabi (hamesha)
zinda hain aur unhe rizq diya jaata
hai.
(Ibn Maajah, Safa –119,
Sunan Abi Dawood, Hadees –1047,
Mishkaat Shareef, Jild –2, Safa –112,
Mustadark al-Hakeem, Kitaabul
Ahwaal, Hadees –8859,
Jaame Sagheer, Jild –1, Safa –54)
(10) Hazrat Mohammad bin Noamaan
radiAllahu ta’ala anhu se riwayat hai
ki
Huzoor RasoolAllah sallallahu alaihi
wa sallam ne irshad farmaya ki
‘Jo apne maa-baap ki qabron ki
ziyarat kare ya un me se kisi ek ki
qabr ki har Jum’aa ke din ziyarat
kare, to use bakhsh diya jaayega aur
use neki karne wala likha jaayega.’
(Mishkaat, Safa –154)
(11) Jis ne (jaan buzkar) lagaatar 3
Jum’ah chhod diya us ne islaam ko
peeth pichhe phenk diya, wo munafiq
me se hai.
(12) Jo susti ki wajah se 3 dafa
lagataar jumma ki namaz chhod de,
ALLAH us ke dil per mohar laga deta
hai.
(Abu Dawood, Kitaab-us Salaat,
Hadees –1040,
Ibne Maajah, Jild –1, Safa –75)
******************
▪▪►Jum’ah ko ‘Sayyedul Ayyam’ kaha
jata hai Ya’ni Hafte ke sab dino ka
sardar.
Jum’aa sab se afzal din hai aur is me
mo’min ki dua ALLAH ta’ala jaldi
qubool karta hai aur uski rehmato ki
baarish khas aur ziyada hoti hai.
▪▪►Jum’ah ki kuchh khas fazeelaten
hain :
(1) Jum’ah ki raat dozakh ke darwaze
nahi khole jaate.
(2) Jum’ah ke din jahannam ki aag
nahi jalai jaati.
(3) Jum’ah ke din marne wale khush-
naseeb musalman ko qabr ke sawal-
jawab aur sakhti se najaat milti hai.
(4) Jumma ke din ki gai ek neki ka
sawab 70 nekiyon ke barabar hai.
(5) Jum’ah ke din agar Yaume Hajj ho
to uska sawab 70 Hajj ke barabar ata
kiya jaata hai.
(6) Jum’ah ke din Huzoor RasoolAllah
sallallahu alaihi wa sallam khud apne
mubarak kaano se Durood shareef
sunte hain.
******************
▪▪►Huzoor RasoolAllah sallallahu
alaihi wa sallam ke elane nubuwwat
se pehle jum’ah ko azmat wala mana
jaata hai.
Lekin Islaam me namaaze jum’ah ki
shuruat Madeena me hui.
Huzoore akram sallallahu alaihi wa
sallam ne hijrat ke baad Madeena me
sab se pehli namaze jum’aa padhai.
1 Hijri me Bani Saalim ki aabadi me
100 ashaba ne pehli namaze Jum’ah
Huzoor sallallahu alaihi wa sallam ki
imaamat me ada ki.
Ye maqam ‘Masjide Jum’aa’ ke naam
se mashhoor hai.
Hajj aur Umrah ke mauqe par
Madeena shareef jaane wale is
mubarak masjid ki ziyarat karte hain.
******************
▪▪►Jum’ah ke din Gusl karna, Achha
libas pehanna, Khusboo lagana,
Surma lagana, Nakhoon katna,
Miswaak karna, Musalmano ko khushi
ke saath Jum’aa ki mubarak-baad
dena, Saqda –khairat karna, Gareebo
aur haajatmando ki imdad karna aur
Sab ke liye dua e khair karna Sunnat
hai.
Jum’ah ki raat ya din me Surah al-
Kahaf, Surah al-Dukhan, Surah Yasin
aur Surah al-Ikhlaas aur Aayat-ul
kursi ki tilawat karen.
Namaaze Jum’ah se pehle 3 baar
Surah al- Qadr padhen.
Kasrat se Durood shreef padhen.
Aur kasrat se Astagfar karen.
Shabe Jum’ah (Jum’eraat aur Jum’ah
ke darmiyan ki raat ) ko is durood
shareef ko zaroor padhen.
Duroode Deedare Mustafa sallallahu
alaihi wa sallam :
(Is link ko open karke padhen.)
***************
Aur ye duaen khas padhen :
Rabbana aatena fiddunya hasanataw
wa filakhirati hasanataw wa kina
azabnnar.
(Aye mere rab mujhe dunya me
bhalai ata farma aur aakhirat me bhi
bhalai aur (jahannam ki) aag se
bacha.)
Allahumm inni asaluk eimaanan
kamilan-w wa ilman nafe’an-w wa
amalan salihan-w wa rizqan halaalan-
w wasian-w wa shifa-am min kulli
daeen-w wa shafa’atan Rasoolan.
(Aye ALLAH tujh se sawaal karta hu
mukammal eimaan ka aur nafa
bakhsh ilm ka aur nek amal ka aur
halaal wasi’a (bharpur) rizq ka aur
har beemari se shifa ka aur
RasoolAllah sallallahu alaihi wa
sallam ki shafa’at ka.)
Qabrastan ki aur Auliya Allah ke
mazaar ki ziyarat bhi karen.
Aur apne buzurgo aur marhoomeen
ke liye dua e magfirat bhi karen aur
unke liye isaale sawaab bhi karen.
******************
▪▪►Namaaz ke beshumar faaide hain.
Is me ek faida ye bhi hai ke
5 waqt ki namaaz apne muhalle me
padhne ka hukm hai taake roz
muhalle ke log aapas me ek dusre
milen aur Salaam Dua karen aur ek
dusre ka haal jaan saken.
Is tarah Jum’ah ki namaaz Jaame
Masjid me ada karne ka hukm hai
taake har hafte pure ilaake ke log
aapas me ek dusre milen aur Salaam
Dua karen aur ek dusre ka haal jaan
saken.
Aur is tarah Ittehade millat (unity) ka
muzaahira hota rahe.
******************
▪▪►Jum’ah ki farziyat zohar se ziyada
moakkidah hai.
Jis ne namaaze jum’ah ada kar li use
phir us din ki zohar padhne ki
zaroorat nahi.
Agar bagair kisi sahi sharai uzr ke
namaaze jum’ah chhod diya to
gunahgar hoga.
Use zohar ki namaz bhi padhni hogi
aur tauba bhi karni hogi.
Agar zohar ka waqt khatm ho gaya ho
to zohar ki qaza padhni hogi.
Agar safar me hai aur Jama’at nahi
mil sakti to 2 rak’at namaaze zohar ki
kasr ada kare.
******************
▪▪►Kisi bhi Musalman par Jum’ah
farz hone ke liye 11 sharait hain :
(1) Baaligh hona. (Na-baaligh par
Jum’ah farz nahi.)
(2) Aaqil hona. (Pagal par farz nahi.)
(3) Mard hona. (Aurat par farz nahi.)
(4) Mukeem hona. (Musafir par farz
nahi.)
(5) Sehat. (Mareez aur Shaikhe faani
jo masjide jum’ah tak na ja sakte ho
ya agar chala to jaayega lekin marz
badh jaayega to us par farz nahi.)
(6) Ankhiyara hona. (Andhe pa farz
nahi.)
(7) Chalne par qaadir hona. (Apaahij
ya Faalij (Paralysis) wale par farz
nahi.)
(8) Aazad hona. (Gulam par farz nahi.
Khaadim/ Nokar ko uska maalik nahi
rok sakta.)
(9) Qaid me na hona. (Qaidi par farz
nahi.)
(10) Khauf na hona. (Agar hakim ka ya
chor vagairah kisi zalim ka dar hai ya
muflis karzdar ko qaid hone ka dar
hai to us par farz nahi.)
(11) Sakht baarish ya aule ya sailaab
ya aandhi ya sardi ka na hona. (Ye
chize itni sakht hai ke in se nuqsan
ka khauf ho to farz nahi.)
******************
▪▪►Jum’aa ki namaaz qaaim hone ke
liye 6 sharait hain :
Is me se 1 shart bhi na pai jaae to
Jum’aa hogi hi nahi.
(1) Misr wa fana e misr – Misr ya’ni
shaher ho jisme kai gali- kooche aur
bazaar ho aur wo zila ya tehsil ho ke
uske mut’allik dehat gine jate ho aur
waha uska koi hakim rehta ho.
Aur fana e misr ya’ni wo jagah jo misr
ke aas-pas misr ki maslahato ke liye
ho jaise Station, Qabrastan, Kachehri.
(2) Baadshah ya haakim – Sultane
islam ya uska naib Jum’aa qaaim kar
sakta hai.
Agar islami hukoomat na ho to sab se
bada sunni sahihul aqeeda aalim
qaaim kare.
Bagair iski ijazat ke jum’aa kaim nahi
ho sakta.
Aur agar ye bhi na ho to aam log jis
ko Imaam banaye wo qaaim kare.
(3) Waqt – Jum’ah ki namaz zohar ke
waqt ke darmiyan hi padhi jaae.
Ya’ni Zawal ke baad se lekar Asr ke
waqt se pehle.
(4) Khutba – Khutba namaz se theek
pehle aur jama’at ke samne padha
jaaye.
(5) Jama’at – Imaam ke ilawa kam se
kam 3 mard saamil hone chahiye.
Sirf aurte aur bache ho to Jum’aa na
hogi.
(6) Izne aam – Masjid ka darwaza khol
diya jaae take jis musalman ko aana
ho be-rok tok aaye.
▪▪► Jum’aa ki namaz Shehar (City) ya
Kasba (Town) walo par farz hai,
Dehat (Village) walo par nahi.
Waha ke log Jum’ah ke din bhi Zohar
ki puri namaaz ada karen.
Aur agar dehat ke log Jum’ah ki
namaaz padhna chahe to unhe
shehar ki masjid me aakar padhni
hogi.
▪▪► Agar kisi wajah se shehar me
jum’ah ke liye na ja sake ya masjid
tak na pahunch sake ya masjid me
pahunchane se pehle namaze jum’aa
khatm ho chuki ho ya’ni Jama’at me
saamil na ho saka ho aur Imaam ke
salaam ferne ke baad pahuncha ho to
use Zohar ki namaz puri padhni hogi.
Wo tanha namaaze Jum’ah nahi padh
sakta.
******************
ALLAH ta’ala uske pyare Habeeb
sallallahu alaihi wa sallam ke sadqe
me
Sab ko mukammal ishqe rasool ata
farmae aur sab musalmano ko Jum’aa
ki fazeelat samajhkar sahi tareeqe se
zyada ibaadat aur dua karne ke taufiq
ata farmae aur hamare nek aamal
qubool farmae aur sab ki nek jaiz
duaen qubool farmae.AAMEEN.
Mohammed Raza Markazi
Sunni Darul Ifta
Malegaon

Advertisements