Bai’at ki haqeeqat (Pledging allegiance) :

Qur’an :

5 Surah al-Maaidah, Aayat 35 :
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﺑْﺘَﻐُﻮﺍ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻮَﺳِﻴﻠَﺔَ ﻭَﺟَﺎﻫِﺪُﻭﺍ
ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥ
َ
Aye Eimaan walo, ALLAH se daro aur us ki taraf
waseela talaash karo aur uski raah me jihad karo
taake tum kaamyabi paao.

Hadeese Nabawi :

Ek baar Huzoor Rasool-Allah sallallahu alaihi wa
sallam ne farmaya,
‘ALLAH ta’ala ne meri ummat me 70,000 afraad aise
ata farmaye hain jo bagair hisaabo kitaab ke Jannat
me daakhil honge.’
Ye sunkar aik sahaabi ne aage aaye aur arz kiya ‘Ya
Rasool-Allah sallallahu alaihi wa sallam, Aap ne
ALLAH ta’ala se majeed na maanga?’
Aap ne aage farmaya ‘Wo har aik apne saath 70-70
hazaar logo ko Jannat me leke jaayenge.’
(Sahih Bukhari, Jild -11, Kitaab-ul-Raqaia, Safa 416,
Sahih Muslim, Jild -1, Kitaab-ul-Eimaan, Safa -198)
*********

Bai’at ka ma’ana hai Peere tareeqat ka mureed
bankar Auliya Allah ke silsile me daakhil hona.
Bai’at waseela ki ek qism hai.
Kisi peere tareeqat (Spiritual mentor) ka mureed
(Disciple) bankar Auliya Allah ke silsile me daakhil
hone se dunya aur aakhirat dono jahan me unke
fayuzo barkaat aur kaamyabi haasil hote hain.
Jis tarah zanjeer ko kadiya ek dusre se judi hoti
hain aur ek kadi ko hilane se puri zanjeer hilti hai
aur zanjeer ke ek sire ko garm kiya jaae to kuchh
waqt ke baad zanjeer ki har kadi garm ho jaati hai.
Isi tarah ALLAH ta’ala ki rahmat aur barkat Huzoore
akram sallallahu alaihi wa sallam se shuru hokar
Auliya Allah ke silsile se hote hue unke mureedo ko
milti hai.
Aur Roze mehshar Peere kaamil apne mureedo aur
silsile se ta’alluq rakhne walo ko bhi azaabe ilaahi
se bachakar apne saath jannat me le jaayenge.
*********

Bai’at ke liye Peer me 4 baaten hona zaroori hai :
─────────────────────
(1) Saahib e tareeqat ho.
Us ka silsila Nabi e kareem sallallahu alaihi wa
sallam tak muttasil ho taake upar se faiz jaari rahe.
(2) Sunni sahihul aqeeda ho.
(3) Itna ilm rakhta ho ke apne zaroorat ke masaa’il
kitaabo se nikal le aur Haraam wa Halaal aur Jaaiz
wa Na-jaaiz ka farq kar sake.
(4) Faasiq muallin (ya’ni khulle aam gunah ne wala)
na ho.
***********

Tareeqat ke silsile 2 nisbat se jaari rehte hain :
(1) Khalifa (Mureed) (Successors) (2) Nasl (Aulad)
(Descendants)
*********

Tareeqat ke silsile (Sufi Orders) :
─────────────────
Tareeqat ke tamaam silsile Huzoore akram
Khaatimul Ambiya Rasool-Allah sallallahu alaihi wa
sallam ke 2 Khalifa
Hazrate Ali al-Murtaza radi-Allahu ta’ala anhu aur
Hazrate Abu Bakr Siddeeq radi-Allahu ta’ala anhu se
jaari hain.
▪▪► Hazrat Ali radi-Allahu ta’ala anhu ke 4 khalifa
hain, Jin se tamaam Alawi silsile ta’alluq rakhte
hain.
(1) Imaam Hasan al-Mujtaba (2) Imaam Husain (3)
Khwaja Hasan al-Basri aur (4) Khwaja Kumail bin
Ziyad radi-Allahu ta’ala anhuma.
Hazrat Imaam Hasan al-Mujtaba radi-Allahu ta’ala
anhu ke 2 khalifa hain :
(1) Imaam Hasan al-Musanna radi-Allahu ta’ala
anhu,
aur (2) Hazrat Shaikh Abu Muhammad Jaabir radi-
Allahu ta’ala anhu hain.
Hazrat Imaam Husain radi-Allahu ta’ala anhu ke
khalifa Imaam Zain-ul-aabideen radi-Allahu ta’ala
anhu hain.
Khwaja Hasan al-Basri radi-Allahu anhu ke 2 khalifa
hain :
(1) Hazrat Abdul Waahid bin Zaid radi-Allahu anhu,
Aur (2) Hazrat Habeeb Ajami radi-Allahu anhu.
Khwaja Kumail bin Ziyad radi-Allahu anhu ke khalifa
Hazrat Shaikh Ya’aqoob as-Suhi radi-Allahu ta’ala
anhu hain.
▪▪► Hazrat Abu Bakr Siddeeq radi-Allahu ta’ala
anhu ke khalifa Hazrat Salmaan Faarsi radi-Allahu
ta’ala anhu se ‘Siddeeqiya’ silsila jaari hai.
Hazrat Salmaan Faarsi radi-Allahu ta’ala anhu ke
khalifa Hazrat Qaasim bin Muhammad bin Abu Bakr
Siddeeq radi-Allahu ta’ala anhu hain.
**************

Ajamiya silsila :

▪▪► Harat Maaruf al-Karkhi rahmatullahi alaihi
(Baghdad) se ‘Karkhiya’ silsila kehlata hai.
Hazrat Khwaja Siri Saqati rahmatullahi alaihi
(Baghdad) se ‘Saqatiya’ silsila kehlata hai.
Hazrat Junaid al-Baghdadi rahmatullahi alaihi se
‘Junaidi’ silsila kehlata hai.
Hazrat Khwaja Abu Is-haaq Gazruni rahmatullahi
alaihi se ‘Gazruniya’ silsila kehlata hai.
Hazrat Shaikh Ala-ud-deen Tusi rahmatullahi alaihi
se ‘Tusiya’ kehlata hai.
Hazrat Shaikh Ahmad Kabeer Rifai rahmatullahi alaihi
(Wasit, Basra, Iraq) se ‘Rifaeeya’ silsila jaari hai.
Hazrat Abu Muhammad Ali al-Hariri se ‘(Rifaeeya)
Haririya’ silsila jaari hai.
Hazrat Shaikh Ahmad al-Badawi rahmatullahi (Tanta,
Egypt) se ‘Badawiyya’ silsila jaari hai.
Hazrat Umar al-Ashas se ‘Shinnawiya’ silsila jaari
hai.
Hazrat Maulana Jalaal-ud-deen Muhammad Roomi
(Konya, Turkey) se ‘Maulawi’ silsila kehlata hai.
Hazrat Gause aazam Abdul Qadir Jeelani radi-Allahu
ta’ala anhu (Baghdad) se ‘Qadri’ silsila kehlata hai.
Hazrat Khawja Abul Najib Ziya-ud-deen Abdul Qaahir
Suharwardi rahmatullahi alaihi se ‘Suharwardi’ silsila
kehlata hai.

Zaidia silsila :

▪▪► Hazrat Fuzail bin Ayaaz rahmatullahi alaihi se
‘Ayaaziya’ silsila kehlata hai.
Hazrat Ibraheem bin Ad-ham rahmatullahi alaihi se
‘Ad-hamiya’ silsila kehlata hai.
Hazrat Khwaja Abu Hubaira Ameen-ud-deen
rahmatullahi alaihi (Basra) se ‘Hubairiya’ silsila
kehlata hai.
Khwaja Abu Is-haaq Sharf-ud-deen Shaami Chishti
se ‘Chishti’ silsila kehlata hai.

Jaabiri silsila :

▪▪► Hazrat Imaam Abul Hasan Noor-ud-deen Ali
ash-Shaazili rahmatullahi alaihi se ‘Shaaziliya’ silsila
jaari hai.
Hazrat Muhammad Wafa rahmatullahi alaihi se
‘(Shaaziliya) Wafai’ silsila jaari hai.
Hazrat Shaikh Tayyeb ibn Mohammad Wazzani
rahmatullahi alaihi se ‘(Shaaziliya) Wazzaniya’ silsila
jaari hai.
Hazrat Ahmad al-Tijaanī rahmatullahi alaihi (Fez,
Morocco) se ‘Tijaaniya’ silsila jaari hai.
Hazrat Shaikh Ahmad Bamba rahmatullahi alaihi
(Touba, Senegal) se ‘Muridiyya’ silsila jaari hai.
Hazrat Imaam Shaikh Muhammad Fassi rahmatullahi
alaihi se ‘(Shaaziliyya) Fassiya’ silsila jaari hai.
Hazrat Umar bin Abdur Rahman bin Aqil al-Attas
rahmatullahi alaihi se ‘Attasia’ silsila jaari hai.
Hazrat Ibraheem Disuqi Burhaan-ud-deen
rahmatullahi alaihi se ‘(Shaaziliyya) Burhaaniya’
silsila jaari hai.
Hazrat Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli
rahmatullahi alaihi se ‘Jazuliya’ silsila,
Hazrat Muhammad bin Eisa rahmatullahi (Meknes,
Morocco) se ‘Eisawiya’ silsila,
Hazrat Shaikh Ahmad Zarruq rahmatullahi alaihi se
‘Zarruqiyya’ silsila,
Hazrat Mohammad ibn Naasir al-Darawi al-Aghlabi
rahmatullahi alaihi (Morocco) se ‘Naasiriyya’ silsila
jaari hai,
Hazrat Ahmad ibn Idrees al-Fesi rahmatullahi alaihi
(Sabya) se ‘Idreesiyya’ silsila jaari hai.
Hazrat Muhammad ibn Ali as-Senussi rahmatullahi
alaihi se ‘(Idreesiyya) Senussiya’ silsila jaari hai
Hazrat Muhammad al-Arabi al-Darqawi rahmatullahi
alaihi (Morocco) se ‘Darqawiyya’ silsila,
Hazrat Shaikh Muhammad al-Haashimi rahmatullahi
alaihi se ‘(Darqawi) Haashimiya’ silsila,
Hazrat Ahmad ibn Mustafa al-Alawi rahmatullahi
alaihi se ‘(Darqawi) Ba-Alawiyya’ silsila,
Hazrat Eisa Noor-ud-deen Ahmad rahmatullahi alaihi
se ‘(Ba-Alawiyya) Maryamiyya’ silsila jaari hai.
Hazrat Shaikh Ibraaheem al-Batawi rahmatullahi
alaihi se ‘Batawiya’ silsila,
Hazrat Shaikh Muhammad ibn al-Habeeb
rahmatullahi alaihi se ‘Habeebiya’ silsila,
Hazrat Shaikh Abdal Qaadir al-Murabit se
‘Murabitun’ silsila jaari hai.
******************

Siddeeqiya silsila :

▪▪►Hazrat Bayazeed Tayfur Bustami rahmatullahi
alaihi (Bustaam, Iran) se ‘Tayfuriya’ kehlata hai.
Hazrat Khwaja Abdul Khaaliq Ghujdawani
rahmatullahi alaihi (Bukhara) se ‘Khwajaganiyya’
kehlata hai.
Hazrat Khwaja Ahmad Yasawi rahmatullahi alaihi
(Yasi, Kazakhstan) se ‘Yasawi’ silsila jaari hai.
Hazrat Haji Bektash Wali rahmatullahi alaihi (Turkey)
se ‘(Yasawi) Bektashiya’ silsila jaari hai.
Hazrat Khwaja Baha-ud-deen Bukhari Naqshband
rahmatullahi alaihi (Bukhara) se ‘Naqshbandi’ silsila
kehlata hai.
▪▪► Hazrat Badi-ud-deen Madaar rahmatullahi
alaihi (Makanpur [Uttar Pradesh, India]) se
‘Madaariyya’ silsila jaari hai.
*********

Salasul e Araba (4 Major Sufi orders) :
─────────────────
Tareeqat ke maujooda bade silsile 4 hain :
(1) Qaadri – Jo Hazrat Gause aazam Abdul Qadir
Jeelani radi-Allahu ta’ala anhu se jaari hai.
(2) Chishti – Jo Hazrat Khwaja Abu Is-haaq Sharf-
ud-deen Shaami Chishti rahmatullahi aiaihi se jaari
hai.
(3) Suharwardi – Jo Hazrat Khawja Abul Najib Ziya-
ud-deen Abdul Qaahir Suharwardi rahmatullahi alaihi
se jaari hai.
(4) Naqshbandi – Jo Hazrat Khwaja Baha-ud-deen
Bukhari rahmatullahi alaihi se jaari hai.
*********

In ke ilaawa aur jitne bhi salaatin hain wo in 4 silsile
me se nikle hue (shaakh) hain (Sub-order / Branch).

Qaadri :

▪▪► Hazrat Shaah Noor-ud-deen Nimatullāh
rahmatullahi alaihi (Mahan, Iran) se ‘Nimatullahi’
silsila jaari hai.
▪▪► Hazrat Khwaja Abdul Alla rahmatullahi alaihi
aur aap ke khalifa Hilaal-ud-deen (Qi Jingyi) se
China me ‘Qadri’ silsila jaari hai.
▪▪► Hazrat Shaikh Uways al-Barawi rahmatullahi
alaihi (Somalia) se ‘(Qadri) Uwaysiyya’ silsila jaari
hai.
Hazrat Abdur Rahman bin Ahmad al-Zayla’i
rahmatullahi (Somalia) se ‘Zayla’iyya’ silsila jaari
hai.

Chishti :

▪▪► Hazrat Khwaja Qutub-ud-deen Maudood
Chishti rahmatullahi alaihi se (Chishti) ‘Maudoodi’
silsila jaari hai.
s

Suharwardi :

▪▪► Hazrat Abu Is-haaq Shahryaar Kaarazuni
rahmatullahi alaihi se ‘Kaarazuni’ silsila jaari hai.
▪▪► Hazrat Ahmad Najm-ud-deen Kubra
rahmatullahi alaihi (Khwarezmia) se ‘(Suharwardiya)
Kubrawiya’ silsila jaari hai.
Hazrat Sayyed Muhammad Noorbakhsh Qahistani
rahmatullahi alaihi (Iran) se ‘Noorbakhshiya’ silsila
jaari hai.
Hazrat Sayyed Abdullah Barzish Abadi rahmatullahi
alaihi se ‘Dahabiyya’ silsila jaari hai.
▪▪► Hazrat Shaikh Badr-ud-deen Samarkandi
rahmatullahi alaihi se ‘(Suharwardi) Firdausi’ silsila
jaari hai.
▪▪► Hazrat Shaikh Siraj-ud-deen Umar al-
Khalwati rahmatullahi Herat, Khorasan) se
‘(Suharwardi) Khalwatiya’ silsila jaari hai.
Hazrat Muhammad Noor-ud-deen al-Jerrahi
rahmatullahi alaihi (Istanbul, Turkey) se ‘Jerrahi’
silsila,
Hazrat Muhammad Jamaal-ud-deen rahmatullahi
alaihi se ‘Jamaaliya’ silsila,
Hazrat Ibraheem Gulshani rahmatullahi alaihi (Egypt )
se ‘Gulshani’ silsila,
Hazrat Sunbul Sinan Efendi rahmatullahi alaihi
(Istanbul, Turkey) se ‘Sunbuliya’ silsila,
Hazrat Moosa Muslih-ud-deen Effendi rahmatullahi
alaihi (Uskudar, Istanbul) se ‘Markaziya’ silsila,
Hazrat Shaikh Nasuhi rahmatullahi alaihi se ‘Nasuhi’
silsila,
Hazrat Sayyed Hasan Husaam-ud-deen rahmatullahi
alaihi (Konya, Turkey) se ‘Ussaki’ silsila,
Hazrat Shaikh Taaj-ud-deen Ibraheem Zaahid Gilani
rahmatullahi alaihi se ‘Zaahidiya’ silsila,
Hazrat Safi-ud-deen Ardabili se ‘(Zaahidiya)
Safaviyya’ silsila,
Hazrat Haji Bayram Wali rahmatullahi alaihi se
‘Bayramiya’ silsila,
Hazrat Shams-ud-deen rahmatullahi alaihi se
‘(Bayramiya) Shamsiya’ silsila,
Hazrat Muhammed ibn Abdur Rahman al-Azhari
rahmatullahi alaihi se ‘(Khalwati) Rahmaniya’ silsila
jaari hai.

Naqshbandi :

▪▪► Hazrat Ubaidullah Ahraar rahmatullahi alaihi
‘(Naqshbandiya) Ahraariyya’ silsila jaari hai.
Hazrat Ahmad Sirhindi Mujaddeed e Alf saani
rahmatullahi alaihi (Sarhind) se ‘(Naqshbandiya)
Mujaddeedi’ silsila jaari hai.
Hazrat Shams-ud-deen Mazhar rahmatullahi alaihi
‘Naqshbandiyya Mazhariyya’ silsila,
Hazrat Khaalide Baghdadi rahmatullahi se
‘Mujaddeedi Khaalidi’ silsila,
Hazrat Shaikh Naazim al-Haqqani rahmatullahi alaihi
(Larnaca, Cyprus) se ‘Haqqani’ silsila kehlata hai.
▪▪► Hazrat Abul Futūh (Ma Laichi) rahmatullahi
alaihi (Linxia, China) se ‘Khufiyya’ silsila,
Aur Hazrat Ibraheem (Ma Mingxin) rahmatullahi
alaihi (Lanzhou, China) se ‘Jahriyya’ silsila jaari hai.
***********

Hindustan me Tareeqat ke silsile (Sufi orders in
Indian subcontinent) :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
▪▪► Hindustan me 587 hijri [1190 A.D.] se Hazrat
Khwaja Moin-ud-deen Chishti (Ajmer) se ‘Chishti’
silsila jaari hai.
Aap ke 5 khalifa hain :
(1) Hazrat Khwaja Qutb-ud-deen Bakhtiar Kaaki
rahmatullahi alaihi (Delhi)
(2) Hazrat Khwaja Fakhr-ud-deen Chishti
rahmatullahi alaihi (Sarwar)
(3) Hazrat Khwaja Hameed-ud-deen Naagori
rahmatullahi alaihi (Delhi)
(4) Hazrat Khwaja Taaj-ud-deen Delhawi
rahmatullahi alaihi
(5) Hazrat Shaikh Shams-ud-deen Faqari
rahmatullahi alaihi.
Hazrat Khizr Roomi Chishti rahmatullahi alaihi se
‘(Chishtiya) Khizriya’ silsila jaari hai.
Hazrat Makhdoom Shah Mohammad Munampaak
Chishti rahmatullahi alaihi se ‘(Khizria) Munamia’
silsila jaari hai.
Hazrat Shaahe Ata Husain Faani Abdul Razzaaq
Chishti rahmatullahi alaihi (Gaya, Bihar) se
‘Razzaaqi’ silsila jaari hai.
Hazrat Sayyed Shah Qaazi Mazahir Imaam
rahmatullahi alaihi se ‘Mazahiri’ silsila jaari hai.
Hazrat Baba Fareed-ud-deen Mas’ood Ganje-shakar
Chishti rahmatullahi alaihi ke khalifa
Hazrat Khwaja Ala-ud-deen Saabir rahmatullahi
alaihi (Kaliyar) se (Chishtiya) ‘Saabiriya’ silsila jaari
hai.
aur Hazrat Khwaja Nizaam-ud-deen Auliya
rahmatullahi (Delhi) se (Chishtiya) ‘Nizaamiya’ silsila
jaari hai.

Nizaamiya Silsila :

Hazrat Nasir-ud-deen Muhammad Chirage Dehli
rahmatullahi (Delhi) se ‘Nizaamiya Naseeria’ silsila,
Hazrat Muhammad Husaini Gesudaraz Banda-
nawaaz rahmatullahi alaihi (Gulbarga [Karnataka]) se
‘Nizaamiya Husainiya’ silsila,
Hazrat Siraaj-ud-deen Akhi Siraj rahmatullahi alaihi
(Gaur [West Bengal]) se ‘Nizaamiya Siraajiya’ silsila,
Hazrat Fareed-ud-deen Tavaelabakhsh rahmatullahi
alaihi se ‘Siraajia Fareedia’ silsila,
Hazrat Makhdoom Ashraf Jaahangir Simnani
rahmatullahi alaihi (Kichauchha [Uttar Pradesh]) se
‘Ashrafiya’ silsila jaari hai.
Hazrat Sayyed Fakhr-ud-deen Mohammad Fakhr-e-
Jahaan rahmatullahi alaihi (Mehrauli, Delhi) se
‘Fakhriya’ silsila jaari hai.
Hazrat Shaah Niyaaz Ahmad rahmatullahi (Bareilly
[Uttar Pradesh]) se ‘Niyaazi’ silsila jaari hai.
Hazrat Makhdoom Abd-us-Samad Shah Safi se
‘Safwi’ silsila jaari hai.
Hazrat Inaayat Khan rahmatullahi alaihi (Delhi) se
‘Inaayati’ silsila jaari hai.
Hazrat Khwaja Habeeb Ali Shah rahmatullahi alaihi
se ‘Habeebiya’ silsila jaari hai.
Hazrat Khwaja Ghulam Muhammad Soofie Saheb
rahmatullahi alaihi (Durban) se ‘Soofi’ silsila jaari
hai.
Hazrat Sayyed Malik Mohammad Alam Gudri Shaah
Baba rahmatullahi alaihi ( (Ajmer) se ‘Gudri shaahi’
silsila jaari hai.
Hazrat Zahur-ul Hasan Sharib rahmatullahi alaihi se
‘Zahuri’ silsila jaari hai.
Saabri Silsila :
Hazrat Haji Imdaadullah Muhaajir Makki rahmatullahi
alaihi (Makka) se ‘(Saabri) Imdaadi silsila’ jaari hai.
Hazrat Maulana Sahvi Shah rahmatullahi (Hyderabad)
se ‘Sahviya’ silsila jaari hai.
Hazrat Sayyed Muhammad Jahaangir Shah Kambal
posh rahmatullahi alaihi (Ajmer) se ‘(Saabri)
Jahaangiri’ silsila jaari hai.
Hazrat Maulana Ghulam Aasi Piya rahmatullahi alaihi
se ‘Saabri Aaswi’ silsila,
Hazrat Sayyed Saajid Ali Miya rahmatullahi alaihi se
‘Saabri Saajidi’ silsila jaari hai.

Suharwardi silsila :

▪▪► 619 Hijri [1222 A.D.] se Hazrat Baha-ud-
deen Zakariya rahmatullahi alaihi (Multan, Pakistan)
se ‘Suharwardi’ silsila jaari hai.
Hazrat Sayyed Jalaal-ud-deen Surkh-posh Bukhari
rahmatullahi alaihi (Uch, Punjab, Pakistan) se
‘Jalaali’ silsila jaari hai.
Hazrat Maulana Shah Fazl-e-Rahman Gujmuradbadi
rahmatullahi alaihi ‘Rahmaniya’ silsila jaari hai.
Hazrat Sayyed Muhammad Azeem Barakhiya
rahmatullahi alaihi (Shadman, Karanchi, Pakistan) se
‘Azeemiya’ silsila jaari hai.
▪▪► Hazrat Mir Sayyed Ali Hamdani rahmatullahi
alaihi (Kashmir) se ‘Kubrawiya’ silsila jaari hai.
Hazrat Shaikh Sharf-ud-deen Yahya Maneri
rahmatullahi alaihi (Maner, Bihar) se ‘Firdausi’ silsila
jaari hai.

Qadri silsila :

▪▪► 887 Hijri [1482 A.D.] se Hazrat Sayyed
Mohammad Gaus Qadri al-Halabi rahmatullahi alaihi
(Uch, Sindh) se ‘Qadri’ silsila jaari hai.
Hazrat Sayyed Haji Muhammad Nausha Ganj Bakhsh
Qadri rahmatullahi alaihi (Ranmal Shareef, Phalia,
Pakistan) se ‘(Qadri) Naushahi’ silsila jaari hai.
Hazrat Sultan Bahoo rahmatullahi alaihi (Gadh
Maharaja, Punjab, Pakistan) se ‘Sarwari Qadri’ silsila
jaari hai.
Hazrat Waaris Ali Shah rahmatullahi alaihi (Dewa) se
‘Waarisi’ silsila jaari hai.
Hazrat Maulana Sayyed Ahmadullah Maizbhandari
rahmatullahi se ‘Maizbhandari’ silsila jaari hai.
Hazrat Shah Barkatullah rahmatullahi alaihi (Marehra)
se (Qadri) ‘Barkaatiya’ silsila jaari hai.
Hazrat Sayyed Abul Husain Ahmad-e-Noori Miyan
rahmatullahi alaihi (Marehra) se ‘Barkaati Noori’
silsila jaari hai.
Aa’la Hazrat Imaam Ahmad Raza khan rahmatullahi
(Bareilly) se ‘Razawiya’ silsila jaari hai.
Hazrat Mufti Amjad Ali Aazmi rahmatullahi alaihi
(Ghausi, Aazamgadh) se ‘Amjadi’ silsila jaari hai.
Hazrat Allama Hashmat Ali khan rahmatullahi alaihi
( (Hashmat Nagar, Pilibhit) se ‘Hashmatiya’ silsila
jaari hai.

Shaazili silsila :

▪▪► Hazrat Shaikh Abu Bakr Miskeen saahib
rahmatullahi alaihi (Kayalpatnam) Aaur Hazrat Shaikh
Mir Ahmad Ibraheem rahmatullahi alaihi (Madurai) se
‘Shaaziliyya’ silsila jaari hai.

Madaari silsila :

▪▪► Hazrat Badi-ud-deen Madaar rahmatullahi
alaihi (Makanpur [Uttar Pradesh]) se ‘Madaariyya’
silsila jaari hai.

Shattari silsila :

▪▪► Hazrat Siraj-ud-deen Abdullah Shattaar
rahmatullahi (Jaunpur) se ‘Shattaariya’ silsila jaari
hai.

Naqshbandi silsila :

▪▪► 1005 Hijri [1597 A.D.] se Hazrat Khwaja
Razi-ud-deen Muhammad Baaqi Billah rahmatullahi
alaihi (Delhi) se ‘Naqshbandi’ silsila jaari hai.
Hazrat Ahmad Sirhindi Mujaddeed e Alf saani
rahmatullahi alaihi (Sirhind) se ‘(Naqshbandi)
Mujaddeedi’ silsila jaari hai.
Hazrat Syyed Shah Ameer Abul Ula Ahraari
Naqshbandi rahmatullahi alaihi (Agra) se ‘Abul Ulai’
silsila,
Hazrat Shaikh Muhammad Taahir rahmatullahi alaihi
(Lahore, Pakistan) se ‘Taahiri’ silsila,
Hazrat Khwaja Muhammad Qaasim Saadiq
rahmatullahi alaihi (Mohra Shareef, Punjab, Pakistan)
se ‘Qaasimiya’ silsila,
Hazrat Sayyed Mustafa Sibghatullah Shah Irani
rahmatullahi alaihi (Hyderabad, Pakistan) se
‘Mustafai’ silsila jaari hai.
Hazrat Baba Taaj-ud-deen Nagpuri rahmatullahi
alaihi (Nagpur) se ‘Taajiya’ silsila jaari hai.
*********

ALLAH ta’ala us ke Habeeb sallallahu alaihi wa
sallam ke sadqe me
Aur Fatihe wilayat Hazrate Ali radi-Allahu ta’ala anhu
aur Sayyedul Auliya Gause aazam Peerane peer
Abdul Qadir Jeelani radi-Allahu ta’ala anhu ke
waseele se
Sab ko Hidayat ata farmae aur Auliya Allah ka
mukammal ishq ata farmae aur un ki bai’at, sohabat
wa khidmat, ziyarat, zikr, tawassul, isaale sawaab
aur pairwi ke zariye un ke fayuzo barkzat haasil
karne wala banaye.
Aur Sab ko dunya wa aakhirat me kaamyabi ata
farmae aur Sab ki nek jaaiz murado ko puri farmae.
Aameen.

Advertisements