Shab e Baraat ki fazeelat

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
  
Hadeese Nabawi :-

Hazrat Ali radi-Allahu ta’ala anhu se riwayat hai ki
Huzoor Rasool-Allah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya ki
‘Jab nisf Sha’abaan ki raat aaye to raat ko Qayaam karo aur din ko Roza rakho.

Beshak guroob e aaftaab se subah saadiq tak ALLAH ta’ala ki rahmat ka nuzool aasman o duniya par hota hai.

Rab ta’ala ki taraf se aawaaz di jaati hai ‘Khabardaar!
Hai koi jo mujh se Bakhsheesh talab kare,
Main use bakhsh du.
Hai koi Rizq ka taalib ke use rizq ata karu.
Hai koi museebat zada ke main use Aafiyat ata karu.

Khabardaar, Koi is tarah hai? Khabardaar, Koi is tarah hai?’

(Ibne Maajah, Baab Ma Jaa’a Fi Lailatin Nisf Min Sha’abaan, Safa -99)

Hazrat Abu Moosa Ash’ari radi-Allahu ta’ala anhu se riwayat hai ki :
Huzur Rasool-Allah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya ki
‘Beshak nisf Sha’abaan ki raat me ALLAH ki rahmat ka zahoor hota hai.

ALLAH apni tamaam makhlooq ko ma’af farma deta hai siwaye mushrik,
logon se bugz rakhne wale aur dushmani karne wale.’

(Ibne Maajah)

Hazrat Ma’az bin Jabal radi-Allahu ta’ala anhu se riwayat hai ki :
Huzoor Rasool-Allah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya ki
‘ALLAH ta’ala Sha’abaan ki 15wi raat ko apni tamaam makhlooq ki taraf matawajjeh hota hai aur tamaam makhlooq ki maghfirat farma deta hai,
Lekin mushriq aur bugz (keena) rakhne wala nahi bakhsha jaata.’

(Tabrani, Ibn Haban)

Hazrat Aayesha radi-Allahu ta’ala anha se riwayat hai ki
Huzoor Rasool-Allah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya ki
‘Nisf Sha’abaan ki Raat me saal me paida hone walo aur faut hone walo,
Baaise rif’at nek aamal aur rizq ke asbaab likh diye jaate hain.’

(Bayhaqi, Mishkaat shareef)

Shab e Baraat ki khaas Ibadaat :-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Maghrib ki namaaz ada karne ke baad 6 rak’at nafl namaaz 2-2 rak’at karke padhen.

2 Rak’at namaaz Daraji e Umr bil khair ki niyyat se.

2 Rak’at namaaz Dafa e Bala wa Imraaj ki niyyat se.

2 Rak’at namaaz Makhlooq ka Mohtaaj na hone ki niyyat se.

Har 2 rak’at ke baad Surah Ya-sin aur Dua e Nisf Sha’abaan (Shab e Baraat) padhen.

Masjid me namaaz padhen to ek shakhs buland aawaz se Surah Ya-sin aur Dua padhe aur baaqi sab log khaamoshi se sune.

Sunne walo ko bhi is ka sawaab milega.

Shab e Baraat ke Nawaafil :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
2 Rak’at nafl Tahyatul Wuzu padhen.

Har rak’at me Surah Faatiha ke baad 1baar Aayatul Kursi aur 3 baar Surah Ikhlaas padhen.

In sha Allah har katra paani ke badle 700 rak’at nafl namaaz ka sawaab milega.

2 Rak’at nafl namaaz padhen.
Har rak’at me Surah Faatiha ke baad 1baar Aayatul Kursi aur 15 baar Surah Ikhlaas padhen.
Salaam ke baad 100 baar Durood shareef padhen.

In sha Allah Rizq me barkat aur Ranj o gham se najaat aur Gunaho ki bakhshish aur Maghfirat haasil hogi.

8 Rak’at nafl namaaz (2-2 rak’at karke)
Har rak’at me Surah Faatiha ke baad 5 baar Surah Ikhlaas padhen.

In sha Allah Gunaho se paak hoga aur Duaen qubool hogi.

12 Rak’at nafl namaaz (2-2 rak’at karke)
Har rak’at me Surah Faatiha ke baad 10 baar Surah Ikhlaas padhen.

12 rak’at ke baad 10 baar Kalma e Tawhid aur Kalma e Tamjeed aur 10 baar Durood sharif padhen.

12 Rak’at nafl namaaz (2-2 rak’at karke)
Har rak’at me Surah Faatiha ke baad Surah Ikhlaas ya aur koi Surah padhen.

In sha Allah har jaaiz dua qubool hogi.

4 Rak’at ek salaam se
Har rak’at me Surah Faatiha ke baad 50 baar Surah Ikhlaas padhen.

In sha Allah Gunaho se bilkul paak ho jaayega.

4 Rak’at ek salaam se padhen.
Har rak’at me Surah Faatiha ke baad 11 baar Surah Ikhlaas padhen.
Is ka sawab Khatoon e jannat Faatima Zohra radi-Allahu ta’ala anha ko nazr karen.

Aap farmati hain ke
Main is namaaz padhne wale ki shafa’at kiye bina Jannat me qadam na rakhungi.

Kisi wajah se tamaam namaaz na padh saken to jitni padh sakte hain utni padhen aur phir Tilaawate Qur’an, Kalma, Zikr ya Durood shareef padhte rahen.

Aur apne liye aur tamam ummate Mustafa ke liye Dua e khair aur apne aaba wa ajdaad aur tamaam marhoomin ke liye Due e maghfirat karen.

Jin ki namaazen Qaza ho gai hain wo pehle jitni mumkin ho utni Qaza namaaz padhen taake bariuz zimma ho jaayen.
Aur tauba karke ye pakka ahad karen ke aainda sab namaaz waqt par ada karne ki koshish karenge aur namaaz ke fayuzo barkaat haasil karte rahenge.

14 aur 15 Sha’abaan ko Roza rakhen.

Hadeese Nabawi :

Jis ne 15 wi Sha’abaan ko roza rakha us ko meri shafa’at halaal ho gai.

Jo shakhs 15 wi Sha’abaan ko roza rakhe use jahannam ki aag na chhuegi…

ALLAH ta’ala us ke Habeeb sallallahu alaihi wa sallam ke sadqe me
Aur Ahle bait waseele se aur Auliya Allah aur Shohada ke waseele se
Sab ko mukammal ishqe rasool ata farmae aur Sab ke Eimaan ki hifazat farmae aur Sab ko Nek amal karne ki aur Gunaho se bachne ki taufiq ata farmae.

Aur is Mubarak raat me ALLAH ta’ala ki raza ke liye sahi tareeqe se Ibaadat karne ki taufiq ata farmae aur hamari ibaadat ko qubool farmae.
Aur Sab ko dunya wa aakhirat me kaamyabi ata farmae aur Har pareshani aur Ranj o gham se najat ata farmae aur Sab ki nek jaaiz murado ko puri farmae.
Aameen.

Advertisements