1. Sayyidina wa Habeebina wa Nabiyyina wa Mawlana Muhammad ibn ‘Abdillah Sallallahu ‘alayhi wa sallam
2. Sayyidina Abi Bakr as-Siddaq, ‘AbdAllah ibn ‘Uthman al-Muhajiri Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Sayyidina ‘Umar ibn al-Khattab al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Sayyidina ‘Uthman ibn ‘Affan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Sayyidina ‘Ali ibn Abi Talib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Sayyidina Talha ibn ‘Ubaydillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Sayyidina az-Zubayr ibn al-‘Awwam al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Sayyidina ‘Abdu’rRahman ibn ‘Awf al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Sayyidina Sa’d ibn Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Sayyidina Sa’ad ibn Zayd al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. Sayyidina Abi ‘Ubayda ‘amir ibn ‘Abdillah ibn al-Jarrah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Alif
1. Ubayy ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. al-Akhnas ibn Khubayb al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. al-Arqam ibn Abi’l Arqam al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. As’ad ibn Yazeed al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Anas ibn Mu’adh al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Anasah, mawla Rasulillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Unays ibn Qatadah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Aws ibn Thabit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Aws ibn Khawla al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Aws ibn as-Samit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. Iyas ibn al-Aws al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Iyas ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Ba’
1. Bujayr ibn Abi Bujayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Bahhath ibn Tha’laba al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Basbas ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Bishr ibn Bara’ ibn Ma’rar al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Bashar ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Bilal ibn Rabah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Ta’
1. Tameem ibn Yu’ar al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Tameem mawla Bana Ghanam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Tameem mawla Khirash ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Tha’
1. Thabit ibn Aqram al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Thabit ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Thabit ibn Khalid al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Thabit ibn Khansa’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Thabit ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Thabit ibn Hazzal al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Tha’labah ibn Hatib ibn ‘Amr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Tha’labah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Tha’labah ibn Ghanamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Thaqf ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Jeem
1. Jabir ibn Khalid ibn ‘Abd al-Ash-hal al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Jabir ibn ‘Abdillah ibn Ri’ab al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Jabbar ibn Sakhr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Jabr ibn ‘Atak al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Jubayr ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Ha’
1. al-Harith ibn Anas al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. al-Harith ibn Aws ibn Rafi’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. al-Harith ibn Aws ibn Mu’adh al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. al-Harith ibn Hatib al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. al-Harith ibn Khazamah ibn ‘Ada al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. al-Harith ibn Khazamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. al-Harith ibn Abi Khazamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. al-Harith ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. al-Harith ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. al-Harith ibn Qays al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. al-Harith ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. al-Harith ibn an-Nu’man ibn Umayya al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Harithah ibn Suraqa ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Harithah ibn an-Nu’man ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. Hatib ibn Abi Balta’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
16. Hatib ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. Hubeeb ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. Habeeb ibn al-Aswad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. Haram ibn Milhan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. Hurayth ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
21. Husayn ibn al-Harith ibn al-Muttalib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
22. Hamza ibn al-Humayyir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
23. Hamza ibn ‘Abd al-Muttalib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Kha’
1. Kharijah ibn al-Humayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Kharijah ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Khalid ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Khalid ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Khabbab ibn al-Aratt al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Khabbab mawla ‘Utba al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Khubayb ibn Isaf al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Khubayb ibn ‘Ada al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Khidash ibn Qatadah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Khirash ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. Khuraym ibn Fatik al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Khallad ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Khallad ibn Suwayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Khallad ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. Khallad ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
16. Khulayd ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. Khalafa ibn ‘Ada al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. Khunays ibn Hudhafah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. Khawwat ibn Jubayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. Khawla ibn Abi Khawla al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Dhal
1. Dhakwan ibn ‘Abdi Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Dhakwan ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Dhu’sh-shimalayn ibn ‘Abd ‘Amr ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu
‘Anhu
Ra
1. Rashid ibn al-Mu’alla al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Rafi’ ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Rafi’ ibn al-Mu’alla ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Rafi’ ibn ‘Unjudah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Rafi’ ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Rafi’ ibn Yazeed al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Rib’a ibn Rafi’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Rabee’ ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Rabee’ah ibn Aktham al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Rukhaylah ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. Rifa’ah ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Rifa’ah ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Rifa’ah ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Rifa’ah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Za
1. Ziyad ibn as-Sakan al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Ziyad ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Ziyad ibn Labad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Zayd ibn Aslam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Zayd ibn Harithah mawla Rasalillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Zayd ibn al-Khattab al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Zayd ibn al-Muzayyin al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Zayd ibn al-Mu’alla al-Khazraji,Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Zayd ibn Wada’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Seen
1. Salim ibn ‘Umayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Salim mawla Abi Hudhayfa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. As-Sa’ib ibn ‘Uthman ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Sabrah ibn Fatik al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Subay’ ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Suraqa ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Suraqa ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Sa’d ibn Khawlah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Sa’d ibn Khaythama ash-Shahad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Sa’d ibn ar-Raba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. Sa’d ibn Zayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Sa’d ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Sa’d ibn Suhayl al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Sa’d ibn ‘Ubada al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. Sa’d ibn ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
16. Sa’d ibn ‘Uthman al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. Sa’d ibn Mu’adh al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. Sa’d mawla Hatib Abi Balta’a al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. Sufyan ibn Bishr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. Salamah ibn Aslam al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
21. Salamah ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
22. Salamah ibn Salamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
23. Salat ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
24. Sulaym ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
25. Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
26. Sulaym ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
27. Sulaym ibn Milhan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
28. Simak ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
29. Sinan ibn Sayfa al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
30. Sinan ibn Abi Sinan ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
31. Sahl ibn Hunayf al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
32. Sahl ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
33. Sahl ibn ‘Atak al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
34. Sahl ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
35. Suhayl ibn Rafi’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
36. Suhayl ibn Wahb al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
37. Sawad ibn Razam al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
38. Sawad ibn Ghaziyyah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
39. Suwaybit ibn Sa’d ibn Harmalah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Sheen
1. Shuja’ ibn Wahb ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Sharak ibn Anas al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Shammas ibn ‘Uthman al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Sad
1. Sabah mawla Abi’l ‘as al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Safwan ibn Wahb ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Suhayb ibn Sinan ar-Rami al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Sayfiyy ibn Sawad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Dad
1. Dahhak ibn al-Harithah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Dahhak ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Damrah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Ta’ (wa) Za’
1. Tufayl ibn al-Harith ibn al-Muttalib al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Tufayl ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Tufayl ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Tulayb ibn ‘Umayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
1. Zuhayr ibn Rafi’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
‘Ayn
1. ‘asim ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. ‘asim ibn ‘Ada al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. ‘asim ibn al-‘Ukayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. ‘asim ibn Qays al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. ‘aqil ibn al-Bukayr ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. ‘amir ibn Umayyah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. ‘amir ibn al-Bukayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. ‘amir ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. ‘amir ibn Sa’d al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. ‘amir ibn Salamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. ‘amir ibn Fuhayrah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. ‘amir ibn Mukhallad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. ‘aidh ibn Ma’is al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. ‘Abbad ibn Bishr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. ‘Ubbad ibn al-Khashkhash al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
16. ‘Abbad ibn Qays ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. ‘Abbad ibn Qays ibn ‘Ayshah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. ‘Ubadah ibn as-Samit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. ‘AbdAllah ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. ‘AbdAllah ibn Jubayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
21. ‘AbdAllah ibn Jahsh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
22. ‘AbdAllah ibn Jadd ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
23. ‘AbdAllah ibn al-Humayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
24. ‘AbdAllah ibn ar-Raba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
25. ‘AbdAllah ibn Rawaha al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
26. ‘AbdAllah ibn Zayd ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
27. ‘AbdAllah ibn Suraqa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
28. ‘AbdAllah ibn Salamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
29. ‘AbdAllah ibn Sahl al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
30. ‘AbdAllah ibn Suhayl ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
31. ‘AbdAllah ibn Sharak al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
32. ‘AbdAllah ibn Tariq al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
33. ‘AbdAllah ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
34. ‘AbdAllah ibn ‘Abdillah ibn Ubay ibn Salal al-Khazraji, Radi ALLAHu
‘Anhu
35. ‘AbdAllah ibn ‘Abdi Manaf ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu
‘Anhu
36. ‘AbdAllah ibn ‘Abs al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
37. ‘AbdAllah ibn ‘Urfutah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
38. ‘AbdAllah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
39. ‘AbdAllah ibn ‘Umayr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
40. ‘AbdAllah ibn Qays ibn Khaldah ibn Khalid al-Khazraji, Radi ALLAHu
‘Anhu
41. ‘AbdAllah ibn Qays ibn Sakhr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
42. ‘AbdAllah ibn Ka’b al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
43. ‘AbdAllah ibn Makhramah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
44. ‘AbdAllah ibn Mas’ad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
45. ‘AbdAllah ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
46. ‘AbdAllah ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
47. ‘Abdu’rRahman ibn Jabr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
48. ‘Abdu Rabbihi ibn Haqq al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
49. ‘Abs ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
50. ‘Ubayd ibn Aws al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
51. ‘Ubayd ibn at-Tayyihan al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
52. ‘Ubayd ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
53. ‘Ubayd ibn Abi ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
54. ‘Ubaydah ibn al-Harith ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
55. ‘Itban ibn Malik al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
56. ‘Utbah ibn Raba’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
57. ‘Utbah ibn ‘Abdillah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
58. ‘Utbah ibn Ghazwan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
59. ‘Uthman ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
60. al-‘Ajlan ibn an-Nu’man al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
61. ‘Adiyy ibn Abi az-Zaghba’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
62. ‘Ismah ibn al-Husayn al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
63. ‘Usaymah halaf min Ashja’ al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
64. ‘Atiyya ibn Nuwayrah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
65. ‘Uqbah ibn ‘amir ibn Naba al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
66. ‘Uqbah ibn ‘Uthman al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
67. ‘Uqbah ibn Wahb ibn Khaldah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
68. ‘Uqbah ibn Wahb ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
69. ‘Ukkasha ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
70. ‘Ammar ibn Yasir al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
71. ‘Umarah ibn Hazm al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
72. ‘Umarah ibn Ziyad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
73. ‘Amr ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
74. ‘Amr ibn Tha’labah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
75. ‘Amr ibn al-Jamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
76. ‘Amr ibn al-Harith ibn Zuhayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
77. ‘Amr ibn al-Harith ibn Tha’laba al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
78. ‘Amr ibn Suraqa al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
79. ‘Amr ibn Abi Sarh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
80. ‘Amr ibn Talq al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
81. ‘Amr ibn ‘Awf al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
82. ‘Amr ibn Qays ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
83. ‘Amr ibn Mu’adh al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
84. ‘Amr ibn Ma’bad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
85. ‘Umayr ibn Haram ibn al-Jamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
86. ‘Umayr ibn al-Humam ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
87. ‘Umayr ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
88. ‘Umayr ibn Abi Waqqas ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
89. ‘Antarah mawla Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
90. ‘Awf ibn al-Harith ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
91. ‘Uwaym ibn Sa’idah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
92. ‘Iyad ibn Zuhayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Ghayn (wa) Fa’
1. Ghannam ibn Aws al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
1. Fakih ibn Bishr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Farwah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Qaf
1. Qatadah ibn an-Nu’man al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Qudamah ibn Maz’an al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Qutbah ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Qays ibn as-Sakan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Qays ibn ‘Amr ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Qays ibn Mihsan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Qays ibn Mukhallad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Kaf (wa) Lam
1. Ka’b ibn Jammaz al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Ka’b ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
1. Libdah ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Meem
1. Malik ibn ad-Dukhshum al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Malik ibn Raba’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Malik ibn Rifa’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Malik ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Malik ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Malik ibn Mas’ad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Malik ibn Numaylah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Malik ibn Abi Khawla al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Mubash-shir ibn ‘Abdi’l Mundhir ash-Shahad al-Awsi, Radi ALLAHu
‘Anhu
10. al-Mujadhdhar ibn Ziyad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. Muhriz ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Muhriz ibn Nadlah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Muhammad ibn Maslamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Midlaj ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. Murarah ibn ar-Raba’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
16. Marthad ibn Abi Marthad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. Mistah ibn Uthatha al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. Mas’ad ibn Aws al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. Mas’ad ibn Khaldah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. Mas’ad ibn Raba’ah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
21. Mas’ad ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
22. Mas’ad ibn Sa’d ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
23. Mas’ad ibn ‘Abdi Sa’d ibn ‘amir al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
24. Mus’ab ibn ‘Umayr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
25. Muzahhir ibn Rafi’ al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
26. Mu’adh ibn Jabal al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
27. Mu’adh ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
28. Mu’adh ibn as-Simmah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
29. Mu’adh ibn ‘Amr bin al-Jamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
30. Mu’adh ibn Ma’is al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
31. Ma’bad ibn ‘Abbad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
32. Ma’bad ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
33. Mu’attib ibn ‘Ubayd al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
34. Mu’attib ibn ‘Awf al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
35. Mu’attib ibn Qushayr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
36. Ma’qil ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
37. Ma’mar ibn al-Harith al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
38. Ma’n ibn ‘Adiyy al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
39. Ma’n ibn Yazeed al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
40. Mu’awwidh ibn al-Harith ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
41. Mu’awwidh ibn ‘Amr ibn al-Jamah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
42. al-Miqdad ibn ‘Amr al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
43. Mulayl ibn Wabrah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
44. al-Mundhir ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
45. al-Mundhir ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
46. al-Mundhir ibn Muhammad al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
47. Mihja’ ibn Salih ash-Shahad al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Noon
1. an-Nasr ibn al-Harith al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Nu’man ibn al-A’raj ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Nu’man ibn Sinan al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Nu’man ibn ‘Asr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Nu’man ibn ‘Amr ibn Rifa’ah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Nu’man ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Nu’man ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Nu’man ibn Abi Khazamah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Nu’ayman ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Nawfal ibn ‘Abdillah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Ha’
1. Hana’ ibn Niyar al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Hubayl ibn Wabrah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Hilal ibn ‘Umayya al-Waqifa al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Hilal ibn al-Mu’alla al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Waw
1. Waqid ibn ‘Abdillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Wada’ah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Waraqa ibn Iyas al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Wahb ibn Sa’d ibn Abi Sarh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
Ya’
1. Yazeed ibn al-Akhnas al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Yazeed ibn al-Harith ibn Fushum ash-Shahad al-Khazraji, Radi ALLAHu
‘Anhu
3. Yazeed ibn Hiram al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Yazeed ibn Ruqaysh al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Yazeed ibn as-Sakan al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Yazeed ibn al-Mundhir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
Al-Kuniyah
1. Abu’l A’war, ibn al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
2. Abi Ayyab al-Ansara, Khalid ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
3. Abi Habbah, ibn ‘Amr ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
4. Abi Habab, ibn Zayd al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
5. Abi Hudhayfa, Mihsham ibn ‘Utba al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
6. Abi Hasan, ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
7. Abu’l Hamra’ mawla al-Harith al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
8. Abi Hannah, ibn Malik al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
9. Abi Kharijah, ‘Amr ibn Qays ibn Malik al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
10. Abi Khuzaymah, ibn Aws al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
11. Abi Khallad, ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
12. Abi Dawad, ‘Umayr ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
13. Abi Dujanah, Simak ibn Kharashah al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
14. Abi Sabrah mawla Abi Ruhm al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
15. Abi Salamah, ‘AbdAllah ibn ‘Abd al-Asad al-Muhajiri, Radi ALLAHu
‘Anhu
16. Abi Salat, Usayra ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
17. Abi Sinan, ibn Mihsan al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
18. Abi Shaykh, Ubayy ibn Thabit al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
19. Abi Sirmah, ibn Qays al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
20. Abi Dayyah, ibn Thabit al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
21. Abi Talha, Zayd ibn Sahl al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
22. Abi ‘Abs, ibn Jabr ibn ‘Amr al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
23. Abi ‘Aqal, ‘Abdu’rRahman ibn ‘Abdillah al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
24. Abi Qatadah, ibn Rib’iyy al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
25. Abi Qays, ibn al-Mu’alla al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
26. Abi Kabshah mawla Rasalillah al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
27. Abi Lubabah, Bashar ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
28. Abi Makhshiyy, Suwayd ibn Makhshiyy al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
29. Abi Marthad, Kannaz ibn Hisn al-Muhajiri, Radi ALLAHu ‘Anhu
30. Abi Mas’ad al-Badra, ‘Uqbah ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
31. Abi Mulayl, ibn al-Az’ar al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
32. Abu’l Mundhir, ibn ‘amir al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu
33. Abu’l Haytham, Malik at-Tayyihan al-Awsi, Radi ALLAHu ‘Anhu
34. Abu’l Yasar, Ka’b ibn ‘Amr al-Khazraji, Radi ALLAHu ‘Anhu.
Shuhada (Muslim Martyrs Of The Battle of Badr):
1. Haritha bin Suraqa al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
2. Dhush-shimaalayn ibn ‘Abdi ‘Amr al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
3. Rafi’ bin al-Mu’alla al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
4. Sa’d bin Khaythama al-Awsi, Rady Allahu ‘Anhu.
5. Safwan bin Wahb al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
6. ‘Aaqil bin al-Bukayr al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
7. ‘Ubayda bin al-Harith al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
8. ‘Umayr bin al-Humam al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
9. ‘Umayr bin Abi Waqqas al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
10. ‘Awf bin al-Harith al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
11. Mubashshir bin ‘Abdi’l Mundhir al-Awsi, Rady Allahu ‘Anhu.
12. Mu’awwidh bin al-Harith al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
13. Mihja’ bin Salih al-Muhajiri, Rady Allahu ‘Anhu.
14. Yazid bin al-Harith bin Fus.hum al-Khazraji, Rady Allahu ‘Anhu.
Wallahu Ta’ala Aa’lam (Allah knows best)

Advertisements